Activiteiten

De bijeenkomsten van de werk- en denkgroep vinden op de vrijdagavond (om de twee weken) plaats van 19:00 tot 21:00 uur plaats op het volgende adres: Meijhorst 20-01, 6537 GA Dukenburg. Wilt u meedoen, neem dan contact op.
  Andere doorlopende activiteiten van ons zijn:
 • Hulp bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven
 • Praktische hulp bij acute problemen
 • Informatie en advies over verschillende instanties en organisaties
 • Doorverwijzen naar (hulpverlenings)instanties
 • Informatie en advies over werk en scholing
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Opendagen gericht op contactleggen met verschillende bevolkingsgroepen
 • Stadswandelingen en museabezoekActiviteiten 2011

Project relaties binnen het gezin

Een leven opbouwen in een ander land is ingewikkeld i.v.m. het creëren van een nieuwe eigen identiteit, een baan vinden die aansluit bij jouw niveau, nieuwe vriendschappen opbouwen, verwerken van het verleden.
Daarnaast vraagt het opvoeden in twee culturen ook veel van de ouders. Jongeren denken vaak dat zij het beter weten dan hun ouders  doordat zij de taal beter beheersen. Zij  tonen op een andere manier respect dan de ouders verwachten. Dit leidt tot spanningen tussen ouders en kinderen. Door bovengenoemde situaties hebben veel volwassenen depressieve klachten.

Verder bleek uit individuele gesprekken, die plaats vonden naar aanleiding van de theatervoorstelling over huiselijk geweld in het najaar van 2009 dat het voor de meisjes (14 – 19 jaar) van deze gezinnen moeilijk is de eisen die er aan hen gesteld worden vanuit het gezin (meisjes mogen bijvoorbeeld niet zomaar naar buiten en ergens logeren, terwijl jongens dit wel mogen) en de wereld buiten met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit leidt er toe dat er veel ruzie is binnen de gezinnen. Dit veroorzaakt niet alleen depressiviteit bij de ouders maar ook bij de meisjes.

Daarom willen we 1 keer per week aan moeders en dochters een activiteit bieden waar ze op een ontspannen en nuttige manier samen kunnen zijn en vanuit deze situatie hen begeleiding bieden bij hun problemen. Om hen te bereiken willen we met de activiteiten aansluiten bij zowel de leefwereld van de moeders als de dochters. Daarom willen we starten met activiteiten als: haar- en nagelverzorging, voet- en nekmassage, koken, schilderen, kleding maken/repareren e.d. In een later stadium willen we dan wat gerichter aandacht besteden aan thema’s waar moeders en dochters behoeften aan hebben.

Op dit moment kunnen we nog niet aangeven welke thema’s dit worden, omdat we hierbij ook rekening willen houden met de behoeften van de deelnemers. Maar we zouden ons kunnen voorstellen dat we een bijeenkomst organiseren met het thema: wat heb je geleerd en kun je leren van je moeder of hoe zie je de toekomst (van je dochter).

Naast de moeder en dochter bijeenkomsten willen we ook gezamenlijke bijeenkomsten organiseren voor het hele gezin waarin we voorlichting of lezingen willen geven over de Europese cultuur en geschiedenis, zodat de bezoekers meer leren over het land en de gebruiken waar ze nu wonen en daardoor ook beter kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving.

Om mensen te interesseren voor deze activiteit is het nodig een veilige en aantrekkelijke omgeving te creëren waar de bijeenkomsten plaats vinden. Voor de doelgroep draagt muziek bij aan een prettige en ontspannen sfeer. De deelnemers, die vaak te kampen hebben met veel stress en onrust,  kunnen hierdoor beter informatie op nemen en met elkaar ideeën uitwisselen.

Open dag
De opendag staat in het teken van de rechten van de vrouw. Op deze manier wil Goshamadeed de  inburgering van Afghaanse bewoners vergroten. Door deze dag ook open te stellen voor bewoners van Nijmegen met een andere afkomst wil Goshamadeed contacten bevorderen tussen bewoners van Afghaanse afkomst en andere bewoners van Nijmegen.

Voorlichtingsbijeenkomsten voor meisjes
Bij deze 3 bijeenkomsten willen we ons richten op problemen die de meisjes bezig houden zoals studie- en beroepskeuze en partnerkeuze.
Voor deze voorlichting willen we jong volwassenen uitnodigen als ervaringsdeskundigen.

Voorlichtingsbijeenkomsten voor meisjes en ouders met het thema opvoeden
Afgelopen jaar zijn er in samenwerking met het NIM 4 themabijeenkomsten geweest voor meisjes en ouders over de thema’s respect, elkaar waarderen, complimenten geven en op welke manier kun je je kinderen begeleiden. Omdat de meisjes en ouders hier tevreden over waren willen we ook komend jaar een drietal themabijeenkomsten organiseren in samenwerking met het NIM. De thema’s worden bepaald in samenspraak met meisjes, ouders en NIM.

  Activiteiten 2009: 

  Ontmoetingsdag “verloren vrienden”
  November of december: Door het migratieproces is iedereen op verschillende plekken terecht gekomen. Om mensen in contact te brengen met vrienden, kennissen, klasgenoten wil Goshamadeed een ontmoetingsdag organiseren.

  Theatervoorstelling huiselijk geweld
  Najaar: Door allerlei problemen ontstaat er vaak huiselijk geweld. Door middel van een theatervoorstelling willen dit onderwerp onder de aandacht brengen en onder begeleiding van deskundige mogelijke oplossingen bespreken.

  Wandelproject
  Zomerperiode: 2 keer per maand op vrijdag
  Overige periode: 1 keer per maand op vrijdag
  Wandelen is gezond voor lichaam en geest. Nog leuker is het samen met anderen te wandelen en op een ontspannen manier ervaringen en ideeën uit te wisselen.

  Open dag en voorlichting over huiselijk geweld
  Oktober: Behalve informatie over huiselijk geweld, was er ook de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit het dagelijkse leven uit te wisselen.

  Bezoek dierentuin Overloon
  Juli of Augustus: Even lekker ontspannen samen met anderen.

  Cursus gezondheidszorg
  April - Maart: Met deze cursus van 4 bijeenkomsten willen we de kennis over gezondheidszorg in Nederland vergroten. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan het verband tussen psychische problemen en lichamelijke klachten.

  Bezoek Keukenhof
  Mei: Samen kijken en genieten van de mooie bloemenpracht in Lisse.

  Cursus versterken van eigen identiteit
  Februari - Maart: Door de migratie weet je vaak niet goed meer wie je bent en wat je kan in de nieuwe omgeving. Je moet opnieuw je positie bepalen. Deze cursus van 4 bijeenkomsten helpt je om je eigen identiteit te versterken en beter te functioneren in de Nederlandse samenleving.

  Viering Internationale Vrouwendag
  Maart: Ontmoeting tussen mensen van verschillende afkomst  Activiteiten 2008:

  Bezoek aan de filmhuis om de film “de Vliegeraar” te zien
  Voor alle deelnemers was dit een allereerste bezoek aan het filmhuis “LUX”, met daarna een nabespreking van de film.

  Grote bijeenkomst op Internationale Vrouwendag
  gericht op het hele gezin (vrouwen, mannen, jongeren en kinderen). Er is aandacht besteed aan de situatie en participatie van de Afghaanse vrouw met sprekers uit de Afghaanse en Iranese gemeenschap. Er heeft ook een voorlichting plaatsgevonden van de GGZ, over depressie.

  Bezoek aan het zwembad met vrouwen
  Voor de meeste deelnemende vrouwen was dit een eerste bezoek aan een zwembad.

  Wandeling op de eerste zondag van de maand
  Met een groepje deelnemers zijn op drie zaterdagen een wandeling gemaakt om de (eigen) woonomgeving van Nijmegen te leren kennen. Nederlanders worden er

  ook bij betrokken, en de voertaal is zoveel mogelijk Nederlands.

  Bezoek aan debat over de film “Fitna”
  Deelnemers maken kennis met debatcultuur in de Nederlandse maatschappij en (al dan niet grenzen aan) vrijheid van meningsuiting.

  Themabijeenkomst
  over de rol van de politie in de buurt en informatie uitwisseling met een militair, die in Uruzghan gediend heeft.

  Om de mensen bekend te maken met de stichting heeft Goshamadeed vanaf het begin veel tijd besteed aan het bezoeken van Afghaanse families. Tijdens deze bezoeken kregen de mensen informatie over de stichting en haar activiteiten en doelen en vroeg men aan welke activiteiten men behoefte had. Soms kwamen tijdens deze gesprekken ook problemen naar voren. Waar mogelijk hielp de stichting hen in contact te komen met de juiste instantie.